Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: นอนกรน

นอนกรน

ลูกนอนกรน ระวัง…!!! ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

การนอน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตทุกด้านของวัยเบบี๋ ทั้งด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจ แต่การนอนจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าลูกมีอาการนอนกรน จนเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

Read more