Warning: Undefined array key "action" in /var/www/wp-content/themes/kicker-child/functions.php on line 2
เปรียบเทียบประกันระดับ Top ของปี 2024 มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง มาดูกันค่ะ
X

เปรียบเทียบประกันระดับ Top ของปี 2024 มีตัวไหนน่าสนใจบ้าง มาดูกันค่ะ


ประกันระดับ Top ที่คุ้มครองค่ารักษาระดับตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ในปี 2024 นี้ มีตัวไหนน่าสนในบ้าง รวบรวมข้อมูลมาให้ค่ะ


AIA INFINITE CARE
AIA INFINITE CARE เป็นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเหมาจ่ายจาก AIA ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมและต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด
รายละเอียด:
ประเภท: สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ความคุ้มครอง: ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
วงเงินคุ้มครอง: 60 ล้านบาท และ 120 ล้านบาทต่อปี
แผนความคุ้มครอง:
แผนทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)
แผนทั่วโลก (รวมสหรัฐอเมริกา)
ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 85 ปี
อายุรับทำประกัน: 18 – 65 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:
บริการ AIA Concierge
บริการ Medix
โปรแกรม AIA Vitality
เบี้ยประกัน: ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ แผนความคุ้มครอง และวงเงินคุ้มครอง
จุดเด่น:
วงเงินคุ้มครองสูง: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ครอบคลุมทั่วโลก: เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดได้ทั่วโลก
ระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน: คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: เพิ่มเติมความคุ้มครองและบริการพิเศษ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ AIA: https://www.aia.co.th/th/our-products/health/aia-infinite-care
โบรชัวร์ AIA INFINITE CARE: https://www.aia.co.th/content/dam/th/th/docs/brochure/AIA%20Infinite%20Care%20Brochure.pdf


ประกันชีวิตเมืองไทย ไลฟ์ อีลิท เฮลท์
ประกัน Muang Thai Life Elite Health เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมและต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด
รายละเอียด:
ประเภท: ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
ความคุ้มครอง: ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
วงเงินคุ้มครอง: 20 ล้านบาท, 40 ล้านบาท, 75 ล้านบาท และ 100 ล้านบาทต่อปี
แผนความคุ้มครอง:
แผนในประเทศ
แผนในประเทศและต่างประเทศ (เอเชีย)
แผนในประเทศและต่างประเทศ (ทั่วโลก)
ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 99 ปี
อายุรับทำประกัน: 15 – 60 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:
ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าทันตกรรม
ค่าฉีดวัคซีน
ค่าสายตา
เบี้ยประกัน: ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ แผนความคุ้มครอง และวงเงินคุ้มครอง
จุดเด่น:
วงเงินคุ้มครองสูง: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ: เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดได้ทั่วโลก
ระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน: คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: เพิ่มเติมความคุ้มครองและบริการพิเศษประกันสุขภาพเหมาจ่าย Generali GEN HEALTH LUMP SUM
ประกัน Generali GEN HEALTH LUMP SUM เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจาก Generali ประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม ต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด และต้องการความคุ้มค่า
รายละเอียด:
ประเภท: ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
ความคุ้มครอง: ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
วงเงินคุ้มครอง: 5 ล้านบาท, 10 ล้านบาท, 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาทต่อปี
แผนความคุ้มครอง:
แผนในประเทศ
ระยะเวลาคุ้มครอง: 1 ปี
อายุรับทำประกัน: 0 – 65 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:
ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าทันตกรรม
ค่าฉีดวัคซีน
ค่าสายตา
เบี้ยประกัน: ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ แผนความคุ้มครอง และวงเงินคุ้มครอง
จุดเด่น:
วงเงินคุ้มครองสูง: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก: เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด
เบี้ยประกันไม่แพง: เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: เพิ่มเติมความคุ้มครองและบริการพิเศษ
โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากไทยสมุทรประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 250 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม ต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด และต้องการความคุ้มค่า
รายละเอียด:
ประเภท: ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
ความคุ้มครอง: ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
วงเงินคุ้มครอง: 5 ล้านบาท, 10 ล้านบาท, 20 ล้านบาท, 30 ล้านบาท, 50 ล้านบาท, 100 ล้านบาท, 150 ล้านบาท และ 250 ล้านบาทต่อปี
แผนความคุ้มครอง:
แผนในประเทศ
แผนในประเทศและต่างประเทศ (เอเชีย)
แผนในประเทศและต่างประเทศ (ทั่วโลก)
ระยะเวลาคุ้มครอง: ถึงอายุ 99 ปี
อายุรับทำประกัน: 15 – 60 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:
ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าทันตกรรม
ค่าฉีดวัคซีน
ค่าสายตา
โปรแกรมสุขภาพ OCEAN LIFE HEALTH PLUS
เบี้ยประกัน: ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ แผนความคุ้มครอง และวงเงินคุ้มครอง
จุดเด่น:
วงเงินคุ้มครองสูง: เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม
ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก: เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด
ระยะเวลาคุ้มครองยาวนาน: คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม: เพิ่มเติมความคุ้มครองและบริการพิเศษ
เบี้ยประกันไม่แพง: เหมาะสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด
หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมประกันของ โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ ติดต่อตัวแทนได้ที่ Line : ตัวแทนประกันไทยสมุทร : https://lin.ee/lzSQA2R

สนใจตัวไหนลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตัวแทนได้เลยนะคะ
 
 

 

 

 

 

 

 

Categories: Family lifestyle
Mother&Care:
Related Post